Sadržaj kursa
Dodatne opcije (Third Party Resources)
0/2
Kreiranje zvučnih efekata
0/2
Sound Forge
Sadržaj lekcije

Dobrodošli na multimedijalni kurs za Sound Forge 7. Na početku ću vam objasniti kako funkcioniše digitalni audio. Kao što već sigurno znate, svi zvukovi koji čujemo su u stvari vibracije molekula vazduha. Kada te vibracije dospeju do mikrofona, one izazivaju podrhtavanje membrane i stvaranje niskog električnog napona. Promene ovog napona registruje zvučna kartica vašeg računara i posredstvom A/D (analogno/digitalnog) konvertora ih pretvara u binarni kod. Interval u kome se vrši ova konverzija je određen parametrom pod nazivom Sampling Rate. Da bi se postigao kvalitet zvuka koji poseduju CD uređaji, ova konverzija se mora izvršiti najmanje 44100 puta u sekundi. Drugi važan parametar koji određuje kvalitet konverzije se naziva Bit Rate. To je u stvari raspon kojim se određuje koliko je bitova tj. pojedinačnih informacija potrebno da bi se u digitalnom obliku opisala određena informacija.

Da bih vam ovo malo detaljnije objasnio, pokrenuću program pod nazivom kalkulator. Ako vaš kalkulator izgleda nešto drugačije od ovog koji vidite na ekranu, otvorite View meni i izaberite opciju Scientific. Prva stvar koju ću uraditi je aktiviranje Binarnog režima da bih zatim 8 puta kliknuo na dugme sa jedinicom. To će za posledicu imati prikazivanje niza od osam cifara koje možete videti na ovom delu ekrana. Ako ovaj binarni broj pretvorim u decimalni izborom opcije Dec, kalkulator će na ekranu prikazati broj 255. To znači da se sa 8 bitova može opisati najviše 256 različitih stanja tj. nivoa signala jer se kao validan podatak može koristiti i nula.

Ako sada umesto 8 jedinica u binarnom režimu unesem 16 cifara i ponovo kliknem na opciju Dec, videćete da se u 16-to bitnom režimu može postići znatno bolji rezultat. Konkretno, na raspolaganju vam je preko 65000 mogućih vrednosti što odgovara CD standardu. Za postizanje DVD kvaliteta je potrebno još više podataka, pa se zato koriste 24 bit-a i postiže preko 16 miliona mogućih kombinacija.

Pri reprodukciji snimljenog materijala se događa upravo obrnuti proces. To znači da se digitalni zapis pretvara u električni napon posredstvom D/A (digitalno/analognog) konvertora.

Treba da znate da se digitalni zvučni zapis može snimati u nekoliko različitih formata. Mnogi od njih omogućavaju kompresiju podataka, što znači da se snimak iste dužine može spakovati i u znatno manje fajlove od onih koji se dobijaju prostom konverzijom. Sa druge strane, to se bez obzira na nesporan napredak u načinu kompresije ipak u određenoj meri reflektuje i na konačni kvalitet snimljenog materijala. Zato bih vam preporučio da što više radite sa nekompresovanim fajlovima a da kompresiju primenjujete samo u poslednoj fazi obrade. To znači da bi bilo najbolje da sve efekte, korekcije i druge zahvate na snimcima izvršite dok se materijal još uvek nalazi u osnovnoj formi, a da ga kompresujete tek kada dođe vreme za kreiranje finalne verzije.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button