Sadržaj kursa
Flash
Sadržaj lekcije

Jedan od najčešće upotrebljavanih elemenata u dizajniranju Flash dokumenata jesu dugmad. U ovoj lekciji videćete koliko je jednostavno dizajnirati dugmad, i sa kojom lakoćom im možete dodeliti funkcionalnost. Dugmad su, kao i ostali objekti i simboli, grafički elementi i njih možemo kreirati koristeći neku od alatki na ToolBox-u. Uzećemo alatku Rectangle i nacrtati običan četvorougaonik. Zatim, koristeći alatku Arrow, selektujmo novi objekat i iz menija Insert odaberimo komandu Convert to Symbol. U novom okviru simbolu ćemo dati naziv btn01, a kao tip stavićemo vrednost Button. Sada novi simbol ima funkcionalnost jednog dugmeta. Kliknimo dva puta na ovaj simbol kako bi bolje pogledali šta njega čini. Ako pogledamo panel Timeline, vidimo da mu je sadržaj prilično isti, s razlikom da on sadrži samo četiri frejma: Up, Over, Down i Hit. Svaki od ova četiri frejma nazivamo stanjima, i Up predstavlja stanje kad dugme nije pritisnuto. Stanje Over se izvršava kad je kursor miša postavljen iznad dugmeta, i on kontroliše izgled istog. Down stanje predstavlja stanje kada kliknemo na dugme, dok Hit stanje nije vidljivo, i ono predstavlja stanje koje definiše okvir dugmeta na koje se može kliknuti. Ako ovaj frejm ostavite praznim, površina dugmeta na koje se može kliknuti predstavljaće onu površinu koja je definisana u stanju Up. Da bismo kreirali novo stanje, trebamo dodati novi ključni frejm, i sadržaj prvog ključnog frejma biće prebačeno i na novi ključni frejm. Isto ćemo uraditi i za Down stanje. Sad moramo izvršiti modifikacije nad različitim stanjima dugmeta. Za Over stanje izmenićemo boju u svetlo zelenu, dok ćemo za Down stanje staviti crvenu boju. U ovom primeru nećemo kreirati stanje Hit, zato što je površina za kliktanje ista kao ona u stanju Up. Vratimo se na glavnu scenu, i sad možemo ispitati rad dugmeta odabirom opcije Enable Simple Buttons iz menija Control, ili odabirom opcije Test Movie iz istog menija. Odaberimo opciju Enable Simple Buttons, kojoj možemo pristupiti i pritiskom na kombinaciju tastera Control, Shift i B. Ako postavimo miš iznad dugmeta, njegova boja se menja u svetlo zeleno. Ako kliknemo na njega, boja se menja u crvenu. Ovo dugme se sada ponaša kao svaka instanca simbola u biblioteci. Možemo mu promeniti veličinu, boju i drugo. Možemo čak i animirati ovo dugme. Ako želite da kreirate dugmad pomoću alatke Text Tool, morate Button, i konvertovaćemo ga u simbol. Za naziv simbola stavićemo btnText, postarati se da je izabran tip Button, a zatim kliknuti na dugme OK. Kliknimo dva puta na novi simbol da bi ga modifikovali, i dodajmo nova stanja za ovo dugme. Dodajmo novi ključni frejm za stanje Over, i promenimo mu boju u crvenu. Za Down stanje izmenićemo boju u zelenu, a za sad ostavićemo Hit stanje po strane, kako bi videli šta će to uraditi funkcionalnost ovog dugmeta. Vratimo se na glavnu scenu, i uključimo opciju Enable Simple Buttons. Za sada je sve u redu, ali ako eksportujemo film, vidimo da se boja menja jedino ako kursor miša postavimo iznad nekog slova. Ovo može biti problem za korisnike koji žele da pravilno navigiraju kroz vaš sajt. U ovom slučaju moramo da modifikujemo dugme i dodamo mu stanje Hit. Dodajmo novi ključni frejm i iskoristimo alatku Rectangle kako bismo dodali okvir za dugme. U ovom trenutku nije uopšte važno kako će četvorougaonik izgledati ili koje će boje biti, jer je on tu samo da bi naznačio površinu dugmeta na koju se može kliknuti. Sad ako se vratimo na glavnu scenu i testiramo film, vidimo da je ponašanje dugmeta mnogo bolje. Iz toga razloga, zapamtite da prilikom kreiranja tekstualnih dugmeta kreirate i Hit stanje kako bi navigacija pomoću ovakve dugmadi bila olakšana. Pravougaonik koji kreirate definisaće u tom slučaju površinu na koju se može kliknuti.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button