Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

Ukoliko imate u planu da svoje crteže pretvorite u tzv. projektnu dokumentaciju, vreme je da savladate rad sa listovima (Sheets). Oni vam omogućavaju da sve priloge prezentujete na profesionalnom nivou i istovremeno kombinujete različite sadržaje. Sa druge strane, ukoliko su vam potrebne samo neformalne skice, njih možete kreirati bez ikakvih dodatnih napora jer vam je funkcija za štampanje (Print) dostupna u svakom trenutku.

Ja sam već otvorio odgovarajući primer, pa mogu da pređem na Project Browser i u njemu potražim odeljak koji je predviđen za listove. Njega ćete lako prepoznati po naslovu – Sheets, a ja na raspolaganju već imam nekoliko gotovih priloga. Da bih vam pokazao šta se nalazi u nekom od njih, dovoljno je da kliknem na ikonicu u obliku znaka plus (+) i prikažem povezane sadržaje. Kao što vidite, na ovom listu je prikazana osnova prizemlja tj. prilog koji nosi isti naziv (Floor Plans: Level 1).

Ukoliko želite da vidite šta se sve nalazi na nekom listu, jednostavno kliknite na osnovnu stavku. Ja ću iskoristiti priliku da jednim potezom prikažem kompletan sadržaj prvog lista (A101), jer se na njemu osim osnove nalazi još čitav niz dodatnih elemenata. Pre nego što vam detaljnije objasnim od čega se oni sastoje, želeo bih da vam skrenem pažnju na oznake koje se nalaze na samom crtežu, pa ću zato upotrebiti funkciju Zoom i uveličati jedan deo osnove. Sada se mnogo jasnije mogu videti elementi koji označavaju pozicije preseka dok se u sredini nalazi i polje koje se odnosi na poseban detalj.

Ako obratite pažnju na oznake preseka, primetićete da se na njima osim rednog broja nalazi i naziv lista koji sadrži odgovarajući prilog. Ukoliko je neko od ovih polja prazno, to znači da ovaj presek još uvek nije pronašao svoje mesto na nekom listu. To se vrlo lako može promeniti ali bih pre toga želeo da vam pokažem kako možete doći do listova na kome se već nalaze odgovarajući sadržaji. Obzirom da ova dva preseka nose iste oznake – A301, neće mi biti teško da u Project Browser-u pronađem istoimeni list i kliknem na znak plus (+) koji se nalazi sa njegove leve strane. U tom trenutku će se na listi pojaviti dva dodatna sadržaja a na osnovu njihovih naziva se lako može zaključiti da su u pitanju preseci (Sections). Za njihovo prikazivanje je dovoljno dva puta brzo kliknuti na stavku koja predstavlja naziv lista i na taj način otvoriti kompletan sadržaj. Kao što vidite, na listu su prikazana oba preseka ali se to vrlo lako može promeniti. Ja ću primera radi, ukloniti deo koji predstavlja poprečni presek i u tom cilju prvo kliknuti na njega a zatim pritisnuti taster Delete. U tom trenutku će čitav presek nestati sa ekrana a to važi i za odgovarajuću stavku iz Sheets odeljka. Sa druge strane, prilog koji sadrži isti presek (Transverse Section) će i dalje ostati na listi, što znači da sam ovim potezom uklonio samo njegovu referencu.

Ako se sada vratim na list koji sadrži osnovu prizemlja, primetićete da je kružnica koja označava položaj poprečnog preseka potpuno prazna, što je sasvim logično jer se ovaj crtež više ne nalazi ni na jednom listu. Meni to ne odgovara, pa ću pritiskom na tastere Control i Z poništiti poslednju operaciju a to će se automatski odraziti i na podatke koji se odnose na oznaku preseka.

Pošto ste shvatili kako funkcionišu veze između pojedinih sadržaja vreme je da vam pokažem i kako se one kreiraju. Kao primer ću upotrebiti treći presek jer on još uvek nije predstavljen na odgovarajući način. U tom cilju je potrebno da ponovo prikažem list koji je rezervisan za preseke (A301 Section) i proverim da li na njemu ima dovoljno slobodnog prostora. Pošto sa tim ne bi trebalo da bude problema, ja ću u Project Browser-u potražiti Section odeljak i selektovati stavku pod nazivom Section at Stair. Nakon toga je potrebno još samo da je u pomoć miša prevučem na desnu stranu i odredim konačni položaj novog elementa. Program će mi automatski pomoći pri njegovom pozicioniranju što znači da ću biti u prilici da uskladim linije na kojima se nalaze naslovi ili da u tu svrhu iskoristim postojeće visinske kote. Ja ću se opredeliti da drugu mogućnost jer mi se čini da će ovako čitav crtež biti znatno pregledniji. Program je ovaj presek označio brojem 3 a ovaj podatak će automatski biti prebačen i na crtež koji predstavlja osnovu.

U drugom delu lekcije ću vam pokazati kako možete da vršite izmene na elementima koji su automatski generisani pa ću se u tom cilju prvo vratiti na list sa presecima i proveriti da li se ova dva segmenta nalaze na odgovarajućoj visini. Kao što i sami možete da se uverite, visinske kote se savršeno poklapaju ali je linija sa naslovom postavljena suviše blizu. Ovaj problem se može rešiti na relativno jednostavan način pri čemu nikako ne treba selektovati sam presek jer će to za rezultat imati pomeranje čitavog elementa. Umesto toga je potrebno kliknuti direktno na liniju sa naslovom i zatim pomeriti kursor do željene pozicije. Ja ću iskoristiti funkciju za automatsko poravnanje i jednim potezom dovršiti ovu operaciju.

Kao što vidite, na ovom listu se trenutno nalaze tri preseka ali mi se ne dopada kako su oni obeleženi. Bilo bi mnogo bolje da ova dva segmenta (koji inače nose brojeve 2 i 3) zamene svoje oznake a to se može postići na vrlo jednostavan način. Dovoljno je da selektujem jedan od ova dva preseka i na Properties paleti potražim polje u kome se nalazi njegov redni broj (Detail Number). Ja ću iskoristiti priliku da umesto trojke unesem broj 2 ali će me program odmah upozoriti da je ova vrednost već zauzeta. To znači da moram da ponovim čitav postupak i ovoga puta unesem neki drugi broj npr. četvorku. Nakon toga mogu da pređem na sledeći presek, umesto trojke unesem dvojku i na kraju ispravim privremenu oznaku koju sam u međuvremenu dodelio poslednjem segmentu. Sve ove promene će se automatski odraziti i na oznake koje se nalaze na drugim crtežima. Da bih vam to i dokazao, ja ću se jednim potezom prebaciti na list koji sadrži osnovu prizemlja i proveriti oznake preseka. Kao što vidite, one su usklađene sa novom numeracijom što znači da ne morate brinuti o ovakvim stvarima.

U nastavku ove lekcije ću vam pokazati kako možete da kreirate potpuno novi list i da na njega smestite odgovarajući crtež. U tom cilju ću iskoristiti neku od postojećih osnova jer mnoge od njih još uvek nisu spremne za finalnu prezentaciju. Za početak je potrebno da desnim tasterom miša kliknem na stavku pod nazivom Sheets i iz pomoćnog menija aktiviram funkciju New Sheet. Nakon toga će se na ekranu pojaviti  okvir sa listom šablona koji se mogu upotrebiti za automatsko kreiranje novih listova a pošto je meni trenutno na raspolaganju samo jedan ovakav element, neće mi biti teško da izaberem stavku A1 metric. Doduše, postoji mogućnost da izborom dugmeta Load dodam još nekoliko novih šablona ali ću se za sada zadovoljiti ponuđenim rešenjem i sa OK zatvoriti ovaj okvir.

U tom trenutku će se na ekranu pojaviti novi list koji već sadrži odgovarajuće podatke pa mogu da uveličam njegov donji desni ugao i pokažem vam o čemu se zapravo radi. Kao što vidite, tu je već upisan naziv projekta, njegova numerička oznaka, datum kreiranja crteža itd. Ove podatke možete slobodno menjati a svaka nova informacija će automatski biti preneta i na ostale listove.

Ako obratite pažnju na Project Brower, primetićete da je novi list automatski dobio oznaku A502 što znači da je Revit iskoristio prethodne nazive i jednostavno nastavio postojeći niz. Meni to ne odgovara pa ću zato desnim tasterom miša kliknuti na ovu ostavku i iz pomoćnog menija izabrati opciju Rename. Nakon toga mi neće biti teško da unesem potpuno novu oznaku lista (P101) i da mu dodelim odgovarajući naziv (Power Plans). Čim zatvorim ovaj okvir, na crtežu će se pojaviti podaci koje sam upravo uneo što znači da sam uspešno obavio i ovaj zadatak. Isti rezultat sam mogao da postignem i na jednostavniji način, što podrazumeva direktan izbor odgovarajućeg elementa i unos nove vrednosti. Ja ću na ovaj način promeniti podatke koji se odnose na ime autora i osobu koja je zadužena za kontrolu projekta.

Pre nego nastavim dalje, ja ću pritiskom na tastere Z i F prikazati kompletan list jer će mi u ovoj razmeri biti lakše da dodajem nove sadržaje. U tom cilju je potrebno da u View odeljku potražim funkciju Place View i sa liste izaberem prilog koji mi je potreban. Ja ću se odlučiti za osnovu prizemlja (Level 1 Power) i izborom funkcije Add View to Sheet dovršiti ovaj postupak.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button