Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

Zidovi često predstavljaju osnovne elemente nekog objekta, pa ću vam zato u ovoj lekciji pokazati kako se oni kreiraju. U tom cilju sam već otvorio novi projekat pa mogu da iz Architecture odeljka pokrenem funkciju Wall. To će se automatski odraziti na izgled čitave palete a ako obratite pažnju na odeljak koji se nalazi na njenom desnom kraju, videćete da su tu smeštene opcije koje vam omogućavaju da još preciznije postavite nove zidove (Modify, Place Wall). Isto važi i za tzv. Options Bar koji se inače nalazi ispod trake sa alatkama mada je većina ovih parametara dostupna i preko Properties palete.

Ako obratite pažnju na donji levi ugao ekrana, videćete da se od korisnika očekuje da pritiskom na levi taster miša odredi položaj novog elementa, pa ću iskoristiti priliku da jednim potezom definišem njegovu prvu tačku. Nakon toga mogu da se pomerim u desno a program će se potruditi da mi dočara mogući izgled novog zida. Ukoliko je pravac koji sam izabrao potpuno ravan, na ekranu će se pojaviti odgovarajuće obaveštenje (Horizontal ili Vertical), ali me to ne sprečava da slobodno odredim položaj novog elementa. Ja ću se namerno odlučiti za mali nagib i jednostavnim klikom dovršiti crtanje prvog segmenta. Kao što vidite, program mi omogućava da odmah nastavim dalje što znači da se zidovi mogu dodavati u kontinuitetu, primenom iste komande. Pored toga, novi segment će automatski biti povezan sa prethodnim a to se u Revit-u naziva lanac (Chain). Da bih vam pokazao kako sve ovo funkcioniše u praksi, ja ću u nekoliko brzih poteza nacrtati čitav niz novih elemenata a oni će automatski biti povezani u jednu celinu. Sa druge strane, ukoliko želite da vaši zidovi budu nezavisni, jednostavno isključite opciju Chain i ponovite isti postupak. Meni se više dopada da oni ostanu povezani pa zato neću menjati trenutno izabrane parametre.

Ukoliko ste zadovoljni onim što se nalazi na ekranu i ne želite da dodajete nove segmente, jednostavno kliknite na ikonu Modify i prekinite komandu za crtanje zidova. U tom slučaju se za njeno ponavljanje mora iznova pokrenuti odgovarajuća funkcija pa vam zato preporučujem da nakon crtanja prvog niza pritisnete taster Esc. Na taj način ćete izbeći dodavanje novih segmenata ali ćete istovremeno biti u prilici da odmah započnete novi niz. Ja ću na ovaj način nacrtati dva potpuno odvojena elementa što je ispalo mnogo efikasnije nego da sam oba puta ponavljao čitavu komandu. Ukoliko želite da definitivno otkažete crtanje novih zidova, to možete postići sa dva pritiska na Esc.

Do sada sam za crtanje zidova koristio samo prvu od ponuđenih opcija (Line), pa su zato oni bili sastavljeni od pravolinijskih segmenata. Ukoliko želite da jednim potezom nacrtate čitav pravougaonik, izaberite opciju Rectangle a na sličan način možete doći i do složenijih formi kao što je šestougaonik ili poligon sa proizvoljnim brojem stranica. Njegov konačni oblik zavisi od parametra koji se lako može promeniti a ukoliko vam više odgovara da umesto poluprečnika koristite visinu, jednostavno kliknite na treću ikonicu.

Za zidove koji treba da imaju kružni oblik, postoji posebna opcija a ona je smeštena na desnu stranu ovog odeljka. U drugom redu postoji čitav niz opcija koje vam omogućavaju da kreirate lučne segmente a ja ću se ovom prilikom odlučiti za onu koja kao ulazne parametre koristi dve tačke i poluprečnik (Start-End-Radius Arc). Ne dozvolite da vas zbuni to, što će se nakon unosa početne tačke na ekranu pojaviti prava linija jer se zakrivljenje može odrediti tek po izboru drugog kraja. Ovaj parametar zavisi od trenutnog položaja kursora ali postoji mogućnost da se poluprečnik odredi i direktnim unosom željene vrednosti. Ja ću se opredeliti za drugu mogućnost i definisati zakrivljenje koje odgovara radijusu od 12000mm. Čim pritisnem Enter, na ekranu će se pojaviti pomoćni elementi koje potvrđuju ove dimenzije a pošto nisam prekinuo osnovnu komandu, postoji mogućnost da odmah nacrtam još jedan lučni segment. To znači da se od mene očekuje da odredim sledeću krajnju tačku i ponovo definišem željeno zakrivljenje. Ukoliko budem dovoljno pažljiv, biću u prilici da kreiram segmente koji se pravilno nadovezuju što znači da oni imaju zajedničku tangentu. Verujem da ste shvatili kako ovo funkcioniše pa ću dvostrukim pritiskom na taster Esc prekinuti ovu funkciju.

Pre nego što nastavim dalje, ne bi bilo loše da malo raščistim ovaj haos i sa crteža uklonim sve suvišne elemente. U tom cilju ću primenom tzv. Crossing selekcije, povlačenjem miša sa desne na levu stranu, obuhvatiti sve zidove i pritisnuti taster Delete. Na žalost, pošto sam pri odabiru elemenata obuhvatio i simbol koji predstavlja jedan od pogleda (View East), na ekranu će se pojaviti odgovarajuće upozorenje, pa moram da se izborom dugmeta Cancel vratim na crtež i ispravim ovu grešku. U tom cilju je potrebno da iz selekcije isključim ovaj mali kružić a to se najlakše može postići uz pomoć funkcije za filtriranje. Zato ću kliknuti na ovu ikonu i okviru koji sledi isključiti sve opcije osim one koja se odnose na zidove (Walls). Čim izborom dugmeta OK zatvorim ovaj okvir, biću u prilici da ponovo pritisnem taster Delete i definitivno uklonim sve suvišne elemente.

U drugom delu lekcije ću vam pokazati kako se određuje visina zidova. U tom cilju ću ponovo pokrenuti funkciju Wall i automatski prikazati dodatne opcije. Kao što vidite, na Options Bar-u se nalaze i tri parametra koji vam omogućavaju da precizno odredite visinu budućih zidova a ona kod mene trenutno iznosi 8000mm. Iste vrednosti se doduše, mogu videti i na Properties paleti s tom razlikom što je ovde jasno naglašeno da će zidovi biti postavljeni na prvi nivo (Level1), bez konekcije sa drugim elementima (Unconnected) i iste visine (8000mm). To mi za sada odgovara, pa ću sa dva klika odrediti početnu i krajnju tačku prvog segmenta. Ako nakon toga jednim pritiskom na taster Esc prekinem ovaj niz, biću u prilici da promenim parametar koji se odnosi na visinu i na isti način nacrtam još jedan deo zida.

Pre nego što nastavim dalje, opet ću privremeno prekinuti funkciju Wall jer bih želeo da vam pokažem i neke od alternativnih metoda za određivanje visine. Za sada raspolažem sa dva zida, pri čemu je ovaj levi visok 8m a desni 1m manje. Na žalost, ove vrednosti su fiksne i na njih neće uticati eventualne promene na drugim elementima. Ukoliko želite da se visina zidova automatski usklađuje sa parametrima koji važe za nivoe, ne bi bilo loše da opciju Top Constrain podesite na odgovarajuću vrednost. Ja ću u tom cilju iz liste izabrati stavku Up to level: Level2 i time poništiti dejstvo opcije koja je do sada služila kao mera za visinu. Njena vrednost će automatski biti smanjena na 3000, pa mi preostaje još samo da sa dva poteza definišem položaj novog elementa.

Isti postupak mogu da ponovim još dva puta, s tim da ću kao gornju granicu prvo izabrati Level3 a odmah zatim i Level4. Na kraju treba još samo da sa dva pritiska na taster Esc prekinem funkciju Wall i proverim šta sam postigao.

U ovom pogledu svi zidovi izgledaju potpuno jednako pa zato moram da iz Project Browser-a izaberem odgovarajuću stavku npr. Elevation South, i da ih prikažem sa boka. Kao što vidite, sasvim levo se nalazi segment čija visina iznosi 8000mm dok je odmah pored njega postavljen onaj čiju sam visinu ručno smanjio za 1m. Sledeća tri segmenta su povezana sa odgovarajućim nivoima, pa nije ni čudo što se njihove ivice poklapaju sa visinskim kotama.

Promena visine kod prva dva elementa se svodi na unos nove vrednosti. Da bih vam to i dokazao, ja ću selektovati drugi segment i u polje pod nazivom Unconnected height upisati npr. 5000. Čim kliknem na dugme Apply ili pritisnem Enter, ovaj element će postati znatno niži što znači da sam uspešno promenio parametar kojim se određuje njegova visina.

Potpuno drugačiji princip važi za poslednja tri elementa. Kod njih se promena visine može izvršiti samo posredno i to preko parametara koji se odnose na unapred određene nivoe. Da bih vam pokazao kako to funkcioniše, ja ću prvo selektovati liniju koja predstavlja treći nivo (Level3) i zatim je pomeriti na gore. Kao što vidite, to se automatski odrazilo na visinu odgovarajućeg segmenta pa nema potrebe da naknadno korigujem njegove parametre.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button