Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam objasniti čemu služi tzv. Room Object. U pitanju je element koji zauzima realni prostor unutar nekog objekta pa se u praski on često poistovećuje sa prostorijama. Upravo iz tog razloga se funkcije za rad sa ovom vrstom objekta  nalaze u posebnom odeljku a ja ću iskoristiti priliku da kliknem na dugme sa natpisom Room i pokrenem istoimenu funkciju. Isti efekat sam mogao da postignem i preko tastature i to pritiskom na tastere R i M. U tom trenutku će se na kraju palete pojaviti ikonica koja predstavlja opciju Tag on Placement a pošto je ona kod mene aktivna mogu da pomerim kursor na slobodnu površinu ekrana i prikažem simbol koji će biti korišćen pri označavanju prostorija. Kao što vidite, on je sastavljen od dva elementa pri čemu plavi okvir predstavlja obim dok je manji pravougaonik sa natpisom predviđen za naziv i oznaku prostorije (Tag). Ukoliko jednim potezom isključim ovu opciju, nova prostorija neće dobiti nikakvu oznaku što u nekim slučajevima predstavlja zadovoljavajuće rešenje. Ja ću se ipak opredeliti za normalni režim u kome se koriste Tag-ovi i ponovo uključiti ovu opciju. Ako se nakon toga vratim na crtež i pritisnem levi taster miša, na ekranu će se pojaviti novi element ali će istovremeno biti prikazano i upozorenje kojim mi program skreće pažnju da nije bio u mogućnosti da pravilno odredi granice buduće prostorije. Da bih vam objasnio o čemu se zapravo radi, ja ću izborom dugmeta Modify prekinuti ovu funkciju i jednim klikom poništiti trenutnu selekciju. U tom trenutku će sa ekrana nestati i ono upozorenje a sa njim i okvir koji je predstavljao novu prostoriju. Sa druge strane, njena oznaka će i dalje biti vidljiva, što potvrđuje da sam na crtež ipak ubacio jedan novi element. Ukoliko kursor pomerim prema njemu i pritisnem levi taster miša, biću u prilici da ponovo izaberem čitav simbol, što znači da su neki njegovi delovi bili samo privremeno uklonjeni sa ekrana.

Pre nego što nastavim dalje, ja ću pritiskom na tastere Control i Z poništiti prethodni korak i time ukloniti element koji sam iskoristio kao ilustraciju. Nakon toga mogu da ponovo pokrenem funkciju Room i kursor postavim unutar neke od postojećih prostorija. Kao što vidite, program će automatski utvrditi njene granice a ako pritisnem levi taster miša, na crtežu će se pojaviti potpuno nova oznaka. Ukoliko na isti način označim i sledeću prostoriju, program će se postarati da ove oznake budu poravnate, što znatno olakšava njihovo pozicioniranje. Sa druge strane, ukoliko kursor postavim u sredinu objekta, program neće biti u mogućnosti da odredi jasne granice, pa će ostale prostorije biti tretirane kao celina što nikako ne mogu da dozvolim. Pre nego što se pozabavim ovim problemom, ja ću iskoristiti priliku da označim prostorije koje nisu toliko komplikovane a u tu grupu spadaju ova dva kupatila i ostave. Isto važi i za manje celine koje se nalaze pored ulaza, pa treba još samo da nekoliko puta pritisnem levi taster miša i dovršim ovaj deo posla.

Pre nego što nastavim dalje, moram da izborom dugmeta Modify prekinem tekuću funkciju i na paleti potražim ikonicu pod nazivom Room Separator. Ona mi omogućava da ručno postavim odgovarajuće granice i na taj način odvojim pojedine prostorije. U tom cilju je dovoljno da kliknem na tačke koje se nalaze na suprotnim uglovima i nacrtam liniju koja jasno odvaja gornji deo dnevnog boravka. Nakon toga moram da pritisnem taster Esc jer mi je za odvajanje hodnika potrebna potpuno nova linija a ako isti postupak ponovim još dva puta, sve buduće prostorije će biti jasno razgraničene.

Pošto se linije koje sam upravo nacrtao ponašaju kao granice između prostorija (Room Separation), neće mi biti teško da ponovo pokrenem funkciju Room i proverim da li će program biti u mogućnost da ih razlikuje. To očigledno ne predstavlja nikakav problem pa za označavanje preostalih prostorija mogu da upotrebim funkciju Place Rooms Automatically i jednim potezom dovršim čitavu operaciju. U ovom slučaju je pronađeno ukupno 6 novih prostorija pa mi ne preostaje ništa drugo nego da izborom dugmeta Close uklonim ovo obaveštenje.

Primena funkcije Place Rooms Automatically bez sumnje predstavlja najbrži način za obeležavanje svih prostorija ali se pri tome ne može uticati na njihov redosled a mogu se javiti i neki drugi problemi. Konkretnije, u ovom slučaju je program automatski obeležio i prostor koji u stvari predstavlja vertikalno okno za smeštaj instalacija a to svakako nije bilo neophodno. Da bih ispravio ovu grešku, ja ću prvo izborom dugmeta Modify prekinuti tekuću funkciju a zatim kliknuti na suvišni element. U ovom trenutku bih želeo da vas podsetim da pravougaoni okvir i naziv prostorije predstavljaju nezavisne elemente što znači da će mi za pravilnu selekciju biti neophodna pomoć u vidu višestrukog pritiska na taster Tab. Tek tada ću biti u prilici da izaberem kompletnu oznaku i da je eventualno uklonim sa crteža.

Da bi vam bilo jasnije o čemu se zapravo radi, ja ću kao primer iskoristiti oznaku koja pripada centralnoj prostoriji jer kod nje mogu vrlo lako da pogodim neku od dijagonala i na taj način selektujem čitav objekat. Isto važi za bilo koju od označenih prostorija ali ako su njene dimenzije suviše male moraćete da se poslužite posebnim trikovima, tj. da iskoristite taster Tab.

U svakom slučaju, čim uspešno selektujete željeni element, bićete u prilici da vidite njegove karakteristike. One su prikazane u Properties odeljku a pošto sam ja upravo izabrao jednu od prostorija (Room), neće mi biti teško da se spustim malo niže i prikažem dodatne informacije. Kao što vidite, na ovoj tabeli se lako može videti koliko iznosi površina i obim izabrane prostorije, njen naziv i numerička oznaka kao i drugi manje bitni podaci. Sa druge strane, ukoliko selektujem samo oznaku, sa leve strane će biti prikazane potpuno drugačije informacije. U stvari, oznaka i nema neke posebne karakteristike jer se svi bitni podaci nalaze u elementu koji predstavlja prostoriju a oznaka je samo jedan od njih. Da bih vam to i dokazao, ja ću kliknuti na jednu od dijagonala i u tabeli potražiti polje pod nazivom Number. Nakon toga mi neće biti teško da umesto automatski generisanog broja unesem potpuno novu vrednost npr. 102. Na isti način mogu da promenim i sledeći parametar (Name) i umesto opšteg naziva Room unesem nešto određenije, npr. Living Room. Ako nakon toga kliknem na dugme Apply, ove promene će biti prenete na crtež što znači da sam uspešno dovršio još jednu operaciju.

Iako između objekta koji predstavlja prostoriju i njegove oznake postoji direktna veza ona se u svakom trenutku može raskinuti. Da bih vam to dokazao, ja ću jednim potezom iz dnevnog boravka ukloniti naziv i broj prostorije a program će me podsetiti da je ona i dalje prisutna. Na žalost, ako klikom na slobodnu površinu poništim selekciju, na crtežu neće ostati ništa što bi moglo da ukaže da tu i dalje postoji neki objekat. Bez obzira na to, ako kursor ponovo postavim unutar dnevnog boravka, na ekranu će se odmah pojaviti karakteristične dijagonale, pa mi neće biti teško da kliknem na neku od njih i prikažem sve prateće informacije. 

Ukoliko se ispostavi da je brisanje oznake bila greška, nju možete vrlo lako vratiti na svoje mesto. Dovoljno je da u Architecture odeljku potražite funkciju Tag Room, kliknete na istoimenu ikonu i mišem označite odgovarajuću prostoriju. Program će iz memorije automatski preuzeti sve potrebne podatke i ponovo generisati odgovarajuću oznaku.

Već sam vam skrenuo pažnju da program pri automatskom određivanju prostorija ume da pravi greške pa se zato desilo da čak i šaht za instalacije ima posebnu oznaku. Nju doduše nije teško ukloniti, ali ja ne bih želeo da na tom mestu ostane bilo kakav suvišan element. Obzirom da je okvir koji predstavlja prostoriju direktno povezan sa oznakom ja ću za selekciju upotrebiti jedan mali trik. Naime, ukoliko jednim klikom izaberem samu oznaku, na paleti će se pojaviti ikonica koja predstavlja funkciju Select Host, a ako kliknem na nju, program će automatski u selekciju uključiti i ostatak prostorije. Ovaj metod može da vam znatno olakša izbor elemenata koji imaju relativno male dimenzije pa ću zato prvo kliknuti na broj koji označava položaj instalacionog okna a zatim pokrenuti funkciju Select Host. Nakon toga mi neće biti teško da jednim potezom obrišem kompletan objekat i uklonim suvišnu prostoriju. Doduše, program će mi skrenuti pažnju da i dalje postoje određene informacije koje se odnose na ovaj element, ali se ja u ovom trenutku neću time baviti.

Umesto toga ću ostatak ove lekcije iskoristiti da vam pokažem kako možete da rešite neki sitniji problem, kao što je npr. nepovoljan položaj oznake. Kod mene je trenutno najgora situacija u kuhinji, jer je oznaka prostorije postavljena vrlo blizu postojećih elemenata pa je zato teško čitljiva. Na sreću, to se vrlo lako može ispraviti, pa ću u tom cilju prvo jednim klikom selektovati samu oznaku a zatim je pomeriti na slobodan deo crteža. Pri tome ću biti u prilici da njen položaj uskladim sa sličnim elementima jer će mi program automatski ponuditi najpovoljniju lokaciju. Isti princip važi za sve prostorije, pa ću iskoristiti priliku da pomerim i oznaku koja se nalazi u dnevnoj sobi jer mi se čini da i ona treba da bude na istoj visini. Za pomeranje je najbolje koristiti ovu četvorostruku strelicu mada postoji mogućnost da se isti rezultat postigne i izborom nekog drugog elementa.

Isti princip važi i za dijagonale koje označavaju samu prostoriju. Njih takođe možete premestiti na povoljniju lokaciju i to izborom iste onakve četvorostruke strelice. Ja ću se potruditi da položaj dijagonala u kuhinji uskladim sa oznakom i na taj način kompletiran ovaj crtež.

Druga stvar koju sam želeo da vam pokažem se odnosi na izmenu sadržaja samih oznaka. To se može postići na nekoliko načina a ja ću vam ovom prilikom pokazati onaj najjednostavniji što podrazumeva izbor odgovarajućeg elementa i direktan unos novih podataka. Ja ću ovom prilikom hodnik označiti brojem 101 i odmah korigovati njegov naziv tj. umesto Room upisati Entry. To će se odmah odraziti na crtež, što znači da je zadatak uspešno obavljen.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button