Sadržaj kursa
Revit
Sadržaj lekcije

U praksi se vrlo često javlja potreba za dodavanjem tekstualnih elemenata. Oni mogu biti sastavljeni od svega nekoliko karaktera a postoje i situacije koje zahtevaju detaljniji opis tj. unos veće količine teksta. U svakom slučaju, neophodno je na dobro savladate funkciju Text Notes, a ja ću vam u ovoj lekciji pokazati kako se ona koristi.

Kao primer sam izabrao crtež koji predstavlja fasadu jednog jednostavnog objekta pa mogu da se odmah bacim na posao. Funkcija Text Notes se može pokrenuti na više načina a jedan od njih vodi preko ikonice koja se nalazi na vrhu ekrana. Nju ćete lako prepoznati po velikom slovu A, mada se isti efekat može postići otvaranjem Annotate odeljka, jer se u njemu nalazi skoro isto dugme. Ja ću se opredeliti za ovaj drugi način a ako vi više volite da koristite tastaturu, slobodno upotrebite prečicu u vidu tastera T i X.

Za kreiranje novog tekstualnog elementa je dovoljno samo kliknuti na odgovarajuću tačku i preko tastature uneti željeni sadržaj. Nakon toga treba još samo kliknuti na slobodan deo ekrana i time završiti čitav postupak. Ukoliko ste navikli da za dovršavanje neke funkcije koristite Enter, moraćete da se pomirite sa činjenicom da pritisak na ovaj taster služi za prelazak u novi red. Ukoliko nakon unosa teksta pritisnete taster Esc, program će to protumačiti kao odustanak, ali će vam ipak pružiti mogućnost da sačuvate postojeći tekst. U tom cilju je dovoljno da kliknete na dugme Yes, a ako zaista želite da poništite ono što ste do sada uradili, jednostavno izaberite susednu opciju (No). Upravo iz ovog razloga želim još jednom da istaknem da je najbolje jednostavno kliknuti na slobodnu površinu ekrana i na taj način dovršiti unos novog tekstualnog elementa.

Postojeći natpis se vrlo lako može izmeniti. U tom cilju je potrebno da izborom dugmeta Modify prekinete tekuću funkciju i selektujete odgovarajući element. Nakon toga će se iznad njega pojaviti dve karakteristične ikonice a one vam omogućavaju da na vrlo jednostavan način izmenite položaj ili ugao pod kojim se nalazi čitav tekst. Ja ću iskoristiti priliku da klikom na ikonu u obliku četvorostruke strelice premestim ovaj natpis a ako na sličan način upotrebim ikonu koja se nalazi na suprotnoj strani, biću u prilici da mu promenim ugao. Ukoliko pri tome napravim dovoljnu razliku, program će automatski obrnuti čitav tekst i na taj način zadržati njegovu čitljivost.

Pošto je sve ovo ipak bio samo primer, ja ću pritiskom na taster Delete ukloniti ovaj tekst i jednim potezom selektovati natpis koji sam uneo na početku lekcije. Da bi bilo jasnije na koji deo crteža se on odnosi, ja ću dodati poseban element u vidu strelice koja se u CAD programima obično naziva Leader. Pre toga ću uveličati ovaj deo crteža i na traci sa alatkama potražiti segment na kome su prikazane različite strelice. Kao što vidite, one mogu da budu prave ili zakrivljene a postoji i mogućnost da jednim potezom odaberem stranu na koju će one biti usmerene. Meni u ovom trenutku najviše odgovara prava strelica sa vrhom koji je usmeren na desno, pa ću zato kliknuti na ovu ikonicu i preko karakterističnih tačaka odrediti konačan oblik novog elementa.

Isti efekat sam mogao da postignem i na nešto jednostavniji način a da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću prvo kliknuti na ikonicu koja mi omogućava da kreiram odgovarajuću strelicu a zatim odrediti i njen početni položaj. Nakon toga treba još samo da pomerim miš na levu stranu i sa nekoliko klikova definišem konačni oblik buduće strelice. Pri tome ću biti u prilici da precizno pozicioniram karakteristične tačke i da ih uskladim sa elementima koji se već nalaze na crtežu. Čim dovršim ovaj deo posla, mogu da unesem odgovarajući tekst i klikom na slobodni deo ekrana kompletiram čitav natpis. Program će u tom trenutku automatski promeniti položaj teksta i on će biti premešten na levu stranu, upravo na mesto koje mu prema svim pravilima i pripada.

Ako izborom dugmeta Modify prekinem ovu funkciju i selektujem natpis, primetićete da za njega važi poravnanje u levi blok. Da bih vam to i dokazao, ja ću ovu kontrolnu tačku pomeriti na levo i na taj način smanjiti prostor koji je predviđen za prikaz teksta. U tom trenutku će čitav natpis biti podeljen na dva dela a za poravnanje će biti iskorišćena njegova leva ivica. Ukoliko vam se to ne dopada, u svakom trenutku možete izabrati neku od ponuđenih opcija i automatski promeniti položaj teksta. Meni najviše odgovara da tekst bude postavljan u levi blok pa ću zato aktivirati odgovarajuću opciju i jednim potezom proširiti okvir onoliko koliko je potrebno da čitav natpis stane u jedan red. Ova promena će se automatski odraziti i na dužinu pomoćne linije što znači da će čitav element vrlo brzo biti vraćen u početni položaj.

Ukoliko želite da promenite mesto na kome se nalazi čitav natpis, potrebno je da ga prvo selektujete a zatim i da upotrebite četvorostruku strelicu koja će biti prikaza sa njegove leve strane. Ja ću na ovaj način pomeriti natpis koji se odnosi na vrh parapeta a program će mi pomoći da ga poravnam sa drugim tekstualnim elementom. Pošto se ova promena automatski odrazila i na izgled pomoćne linije, ja ću upotrebiti jednu od kontrolnih tačaka i produžiti prvi segment. Kao što ste i sami mogli da se uverite, Revit raspolaže velikom brojem pomoćnih funkcija, pa vam neće biti teško da natpise prilagodite svojim potrebama.

U tom smislu bih želeo da vas upoznam sa još jednom zgodnom funkcijom pa ću prvo malo umanjiti razmeru a zatim selektovati natpis koji se odnosi na venac od opeke (Brick Soldier Course). Ukoliko obratite pažnju na ikonice koje se odnose na crtanje pomoćnih linija, primetićete da se one mogu kombinovati sa postojećim elementima. U tom cilju je dovoljno samo kliknuti na odgovarajuću ikonu, da bi se uz izabrani natpis pojavila nova strelica a ja ću iskoristiti priliku da docrtam još nekoliko pomoćnih linija. Sa druge strane, ukoliko želite da uklonite neku od njih, jednostavno kliknite na ikonicu na kojoj se pored slova nalazi i znak minus (-), ali imajte na umu da će brisanje biti izvršeno obrnutim redosledom. To praktično znači da nećete biti u prilici da slobodno izaberete element koji vam više nije potreban, nego će sistem automatski ukloniti i one koje ste naknadno kreirali. Bez obzira na ovaj nedostatak, ja ću sa svega nekoliko poteza mišem prvo ukloniti strelicu koja se nalazi sa suprotnoj strani a zatim dodati novu pomoćnu liniju i njen vrh prebaciti na odgovarajuću poziciju.

Pre nego što nastavim sa dodavanjem novih elemenata, ja ću čitav crtež pomeriti na levo i zatim izborom odgovarajuće ikonice pokrenuti funkciju Text Note. Ovoga puta mi je potreban natpis bez pomoćnih linija, pa ću se opredeliti za opciju koja služi za unos običnog teksta i jednim klikom označiti njegovu poziciju. Nakon toga je potrebno još samo da unesem odgovarajući sadržaj i čitav postupak dovršim klikom na slobodnu površinu ekrana. Ako još malo uveličan ovaj detalj, primetićete da se čitav natpis nalazi na beloj podlozi što ga u ovom slučaju čini mnogo čitljivijim. Ukoliko vam se to ne dopada, jednostavno selektujte odgovarajući element i na Properties odeljku potražite opciju Edit Type. Nakon toga će se na ekranu pojaviti okvir koji obuhvata sve relevantne parametre, pa vam neće biti teško da proverite kojoj familiji i tipu pripada ovaj natpis. Trenutno izabrane vrednosti se lako mogu promeniti ali mene u ovom trenutku više zanima sadržaj tabele koja se nalazi u donjem delu okvira. Jedna od ovih stavki se odnosi na pozadinu (Background), a ja ću iskoristiti priliku da izborom opcije Transparent u potpunosti promenim njen karakter. Drugim rečima, ako sada izborom dugmeta Apply primenim nove parametre, površina oko natpisa će postati potpuno providna a to će znatno uticati na njegovu čitljivost. Zato ću iz ovog menija ponovo izabrati opciju Opaque i na taj način aktivirati neprovidnu pozadinu.

Ukoliko želite da drastično promenite izgled ovog teksta, to možete uraditi preko parametara koji se nalaze u poslednjem odeljku. U tom cilju je dovoljno da izaberete neki drugačiji tip slova (Text Font), promenite njihovu veličinu ili primenite neki od ponuđenih stilova. Ja ću primera radi, aktivirati opciju Italic i na taj način malo zakriviti čitav natpis.

Na žalost, ova promena će obuhvatiti i ostale tekstualne elemente, pa ću se vratiti na okvir sa parametrima i poništiti poslednju izmenu. Sa druge strane, postoji nešto što bih zaista želeo da promenim a to je oblik strelice koja ukazuje na izabrani element. To se može postići promenom parametra Leader Arrowhead, pa ću u tom cilju iz ovog menija izabrati stavku Arrow Filled i izborom dugmeta Apply proveriti šta sam postigao. Kao što vidite, strelice su sada postale mnogo uočljivije a to sam upravo i želeo da postignem.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vam pokažem kako možete da na crtež unesete malo veću količinu teksta. U tom cilju ću se pomeriti na slobodan deo ekrana i odmah pokrenuti funkciju Text Note. Pošto ovoga puta nameravam da unesem malo duži tekst, najbolje bi bilo da ga jednostavno iskopiram iz nekog postojećeg dokumenta. Njegov sadržaj se lako može prikazati u odgovarajućem programu a ja ću u te svrhe upotrebiti Notepad i jednim potezom selektovati kompletan tekst. Ako nakon toga pritiskom na tastere Control + C pokrenem funkciju Copy, neće mi biti teško da izabrani sadržaj prebacim na crtež. To se najlakše može postići primenom funkciju Paste tj. pritiskom na tastere Control + V, ali nemojte zaboraviti da je za končanu potvrdu ove operacije i dalje neophodno kliknuti na slobodnu površinu ekrana. 

Ako još malo umanjim razmeru, videćete da su neki telovi teksta zauzeli zaista veliki deo crteža pa nije teško pretpostaviti da ovakva raspodela potiče iz originalnog dokumenta. To praktično znači da se prvi pasus završava kod reči Description i da je tek nakon toga pritiskom na Enter napravljen prelazak u novi red. Bez obzira na unutrašnju organizaciju originalnog dokumenta, postoji mogućnost da tekst koji sam upravo preneo prilagodim svojim potrebama pa ću u tom cilju prvo prekinuti tekuću funkciju, selektovati kompletan tekstualni element i iskoristiti kontrolnu tačku koja se nalazi na njegovoj desnoj ivici. Drugim rečima, dovoljno je da jednim potezom miša smanjim širinu teksta a program će ga automatski prilagoditi novim uslovima. Kao što vidite, sada se prvi pasus sastoji od nekoliko redova ali je i dalje prisutna podela na osnovne segmente.

Ako želite da napravite neku izmenu koja se odnosi na sadržaj teksta, jednostavno kliknite na njega i izaberite deo koji vam se ne dopada. Nakon toga vam neće biti teško da primenite neku od funkcija za formatiranje a ja ću iskoristiti ovu priliku da izborom opcija Italic, Underline i Bold, iskrivim, podvučem i podebljam određene reči.

Pošto se broj tri odnosi na napomenu, ne bi bilo loše da ga selektujem i izborom opcije Superscript prebacim na viši nivo. Na sličan način mogu da uredim i ostatak teksta pa ću u tom cilju selektovati odgovarajući segment i primeniti neku od opcija koje se nalaze u ovom delu palete. Ukoliko kliknem na prvu ikonicu, izabrani sadržaj će biti pretvoren u listu a ako nastavim dalje, pored pojedinih redova će se pojaviti numeričke ili slovne oznake. Ja ću se za sada zadržati na brojevima a ako naknadno izaberem samo one stavke koje spadaju u drugu kategoriju (Sub Item), neće mi biti teško da ih jednim potezom pomerim na desnu stranu. Na isti način mogu da kreiram još jedan nivo a program će se postarati da svaki stepen označi drugačijim simbolima.

Nakon višestrukog povlačenja u desno, nije ni čudo što su pojedini delovi teksta na silu prebačeni u novi red, pa ću zato izborom ove ikonice zatvoriti tzv. Text Editor i vratiti se u normalni radni režim. Pošto je tekst koji želim da promenim i dalje selektovan, mogu odmah da pokrenem funkciju Edit Type i u okviru koji sledi potražim parametar koji je odgovaran za rastojanje između oznake i pratećeg sadržaja. On se naziva Tab Distance, pa treba još samo da kliknem na odgovarajuće polje i u njega upišem nešto manju vrednost. Pretpostavljam da će 5 mm biti sasvim dovoljno a to mogu da proverim izborom dugmeta Apply. Pošto je sada sve na svom mestu, ne preostaje mi ništa drugo nego da zatvorim ovaj okvir i dovršim lekciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button