Solidworks
Sadržaj lekcije

Funkcija koja služi za crtanje linija je u suštini vrlo jednostavna, ali ipak u sebi sadrži nekoliko opcija koje vam mogu odlično poslužiti u svakodnevnom radu. U ovoj lekciji ću vam pokazati o čemu se zapravo radi.

Ja sam već prešao u režim za skiciranje (Sketch mode) pa ću zato odmah pokrenuti funkciju Line. Nakon toga je potrebno još samo da kliknem na odgovarajuću poziciju i na taj način započnem crtanje novog elementa tj. linije. Njen konačni oblik se može odrediti na isti način – jednostavnim pritiskom na levi taster miša a čim se na ekranu pojavi kompletna linija, program će mi omogućiti da nastavim dalje i nacrtam još jedan segment. Pri tome će na ekranu biti prikazan i podatak o trenutnoj dužini a postoji mogućnost i da se direktnim unosom odredi njegova dimenzija. Ja ću iskoristiti priliku da vam pokažem kako ovo funkcioniše i jednim potezom dodati novu liniju.

Čitav postupak se automatski ponavlja, što znači da mogu da nastavim dalje i kombinacijom različitih tehnika dovršim ovaj crtež. Ukoliko se podatak o trenutnoj dužini linije ne pojavljuje na ekranu, to možete vrlo lako promeniti. Dovoljno je da izborom ove ikone pokrenete funkciju za podešavanje (Options) i u prvom odeljku (System Options) potražite stavku pod nazivom Sketch. Nakon toga vam neće biti teško da proverite da li je aktivna opcija Enable on screen numeric input on entry creation a pošto je kod mene ona već uključena, iskoristiću priliku da aktiviram i opciju koja se odnosi na dodavanje kota u slučaju direktnog unosa (Create dimensions only when value is entered).

Čim kliknem na dugme OK i zatvorim ovaj okvir, biću u prilici da isprobam kako sve ovo funkcioniše. Zato ću ponovo pokrenuti funkciju Line i prvo nacrtati jednu običnu liniju. Kao što vidite, na ekranu se pojavio samo jedan jednostavan element ali ako dužinu sledećeg segmenta odredim direktnim unosom tj. preko tastature, pored njega će se automatski pojaviti i odgovarajuća kotna linija. Ovaj princip će važiti sve dok ne isključim pomenutu opciju a da bih vam to i dokazao, ja ću nacrtati još nekoliko segmenata i pri tome naizmenično koristiti različite tehnike.

Istovremeno bih želeo da vas podsetim i na dodatne funkcije koje su vam stalno na raspolaganju. To se pre svega odnosi da mogućnost da novu liniju automatski postavite u položaj koji predstavlja normalu na prethodni segment. Pri tome će on biti naglašen žutom bojom a nakon završene operacije na spoju će se pojaviti i mali zeleni kvadratić koji označava njihov međusobni odnos (Relationship). Ukoliko želite da proverite o čemu se zapravo radi, jednostavno postavite kursor iznad ove oznake a program će automatski istaknuti odgovarajuće elemente. Meni se čini da su ove dve linije paralelne, a to se može proveriti jednim potezom miša.

Pre nego što nastavim dalje, ja ću ukloniti sve postojeće elemente a zatim odmah pokrenuti funkciju Line, jer bih želeo da vam pokažem još jedan metod koji možete upotrebiti za crtanje linije. To se može postići povlačenjem (Dragging) što znači da nakon unosa početne tačke treba držati levi taster miša i otpustiti ga tek kada se kursor postavi na krajnju lokaciju. Na ovaj način se izbegava dodavanje novih segmenata i automatski dovršava trenutno aktivna funkcija. Nakon toga možete primeniti neki od dodatnih uslova a ja ću iskoristiti priliku da ovu liniju postavim u horizontali položaj.

Najlepše od svega je što u svakom trenutku možete nastaviti dalje, što u ovom slučaju znači da bez ikakvih problema mogu da nacrtam novi segment i da ga pri tome nadovežem na postojeću liniju. Pri tome mogu da koristim i tačno određene dužine, a program će automatski dodati odgovarajuće kotne linije. Doduše, kotiranje je postupak koji se može izvršiti i naknadno a u tom cilju je dovoljno da pokrenete funkciju Smart Dimension, izaberete odgovarajući segment i odredite položaj kotne linije. Ja ću iskoristiti priliku da promenim i njenu dužinu, što će se automatski odraziti i na osnovnu liniju.

U nastavku lekcije ću vam pokazati kako možete da iskoristite dodatne opcije. U tom cilju ću prvo selektovati odgovarajući element. tj. liniju, da bi se na ekranu pojavio pomoćni meni koji obuhvata relativno veliki broj različitih funkcija. Ja ću izabrati ikonu pod nazivom Construction Geometry a to će se automatski odraziti na izgled izabranog elementa. On će biti prikazan nizom isprekidanih segmenata sa tačkicama, što znači da sada predstavlja potpuno novu vrstu linije tzv. Centerline. Isti efekat sam mogao da postignem i preko ikonice koja se nalazi na traci sa alatkama a najlepše od svega je to, što se jednim klikom može menjati trenutni status izabrane linije.

Pre nego što nastavim dalje, želeo bih da vam pokažem jednu od mogućih primena ovakvog načina rada. U tom cilju ću prvo sa ekrana ukloniti sve postojeće elemente, a zatim primenom funkcije Rectangle nacrtati jedan pravougaonik. Ako nakon toga na njega dodam i dijagonalu u formi konstrukcione linije i njenu sredinu vežem za koordinati početak, biću u prilici da mu jednim potezom menjam oblik i veličinu a da to ne utiče na njegov položaj.

Pošto sam već pomenuo crtanje pravougaonika, ne bi bilo loše da vam malo detaljnije objasnim primenu funkcije Rectangle. Nju naravno, možete pokrenuti klikom na istoimenu ikonu ali ako umesto toga izaberete strelicu koja se nalazi sa njene desne strane bićete u prilici da kreirate i neke specifične oblike. U suštini, sve se svodi na promenu određenih uslova a element koji se trenutno nalazi na ekranu ima po dve horizontalne i vertikale ivice. To u praksi znači da se one ne mogu rotirati mada u svakom trenutku mogu da uklonim ova ograničenja i slobodno pomerim njegova temena. U tom slučaju vrlo lako mogu da poremetim čitavu geometriju što me opet navodi na primenu novih uslova. Ovoga puta ću susedne segmente postaviti tako da zaklapaju pravi ugao a naspramne linije proglasiti paralelnim i na taj način ponovo uspostaviti pravilan raspored stranica. Nakon toga ću ponovo biti u prilici da mu menjam veličinu ali ne i ugao, što znači da ću morati da primenim još jedan uslov. U tom cilju ću prvo dodati jednu horizontalnu liniju i definisati ugao pod kojim želim da bude postavljena duža stranica, npr. 30 stepeni.

Iako sam na kraju postigao željeni rezultat, čitav postupak je zahtevao dosta truda a moglo je da bude i znatno jednostavnije. Da bih vam to i dokazao, ja ću prvo ukloniti sve postojeće elemente i iz ove liste izabrati funkciju 3 Point Corner Rectangle. Nakon toga mi neće biti teško da sa tri klika definišem novi pravougaonik i automatski postavim sve neophodne odnose. Oni će biti zadržani čak i ako pomerim neko teme ili čitav element postavim u neki drugi položaj.

Ako se ponovo vratim na funkcije koje se nalaze u ovom meniju, videćete da u njemu postoji i ona koja mi omogućava da novi pravougaonik postavim preko tačke koja se nalazi u njegovom centru. Doduše, on će automatski dobiti i dve konstruktivne linije, jer su one neophodne za očuvanje osnovne geometrije. Zatim sledi funkcija 3 Point Center Rectangle, koja mi omogućava da čitav element odmah postavim pod bilo kojim uglom, dok se za crtanje običnog paralelograma može iskoristiti istoimena funkcija.

Kao što ste i sami mogli da se uverite, Solidworks vam omogućava da jedan isti element nacrtate na nekoliko različitih načina a on će automatski dobiti sve potrebne odnose što znatno olakšava čitav postupak.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button