Solidworks
Sadržaj lekcije

Skice predstavljaju polaznu osnovu za sve što želite da postignete u Solidworks-u. Zato je neophodno da obratite pažnju na ovu lekciju i naučite kako se brzo i efikasno kreiraju nove skice.

Za početak ću vam pokazati kako se formira neka skica. U suštini, čitav postupak se može uporediti sa klasičnim crtanjem po listu papira s tom razlikom da površinu radnog stola u ovom slučaju predstavlja ekran vašeg računara. Osim toga, Solidworks vam omogućava da tu površinu postavite u horizontalan (Top Plane) ili vertikalan položaj (Front Plane i Right Plane) što svakako pomaže da novi elementi odmah biti orijentisani na odgovarajući način.

Meni odgovara da prvu skicu postavim na horizontalnu površinu, pa ću u tom cilju kliknuti na opciju Top Plane i iz pomoćnog menija izabrati funkciju Sketch. Isti efekat sam mogao da postignem i izborom istoimene stavke koja se nalazi u vrhu panela jer bi nakon toga bio u mogućnosti da funkciju Sketch pokrenem sa trake sa alatkama. U svakom slučaju, prikaz radne površine će biti promenjen i ona će sada biti vidljiva u pravoj veličini,  to znači da program od mene očekuje da pokrenem neku od funkcija za crtanje i kreiram novi element. One se nalaze u gornjem levom uglu ekrana pa mi neće biti teško da jednim potezom nacrtam liniju (Line), pravougaonik (Rectangle), kružnicu (Circle) ili neku drugu geometrijsku figuru. Ovaj postupak je praktično isti kao i u drugim programima za crtanje npr. Illustrator-u, Photoshop-u ili običnom Paint-u, pa verujem da ga ne treba detaljnije objašnjavati. Ja ću ipak iskoristiti ovu priliku i nacrtati jednu liniju a vi možete samostalno isprobati i ostale funkcije.

Pre nego što nastavim dalje, ja ću jednim potezom miša selektovati ovu liniju a zatim pritisnuti taster Delete i tako je ukloniti sa ekrana da bih napravio mesta za nešto konkretnije. Za početak je potrebno da nacrtam jedan pravougaonik a to se najlakše može uraditi primenom funkcije Rectangle. Zato ću prvo izabrati istoimenu ikonicu a zatim kliknuti na koordinatni početak i kursor pomeriti na desno da bi se na ekranu pojavio odgovarajući element. Na kraju treba da još jednom pritisnem levi taster miša i dovršim čitavu operaciju. Osim linija koje predstavljaju ivice, na ekranu će se istovremeno pojaviti i nekoliko zelenih kvadratića ali se njihovom funkcijom za sada nećemo baviti. Za sada je dovoljno da zapamtite da skica koju kreirate na neki način treba da bude povezana sa koordinatnim početnom. To će vam svakako olakšati eventualne izmene i omogućiti da lakše dodajete nove elemente.

Sigurno ste primetili da ivice ovog pravougaonika nisu iste boje. Drugim rečima, linije koje dodiruju koordinatni početak su crne, dok druge dve linije imaju plavu boju. To znači da ih možete pomerati i na taj način menjati veličinu čitavog elementa. Pored toga, postoji još nekoliko načina da postignete isti rezultat, ali je najbolje da to ostavimo za neku od narednih lekcija. Za sada je najvažnije da na skici postoji element koji možemo upotrebiti za kreiranje prostornog (3D) objekta.

U tom cilju je potrebno prvo kliknuti na opciju Features a zatim sa palete pokrenuti funkciju Extruded Boss/Base. Nakon toga mi neće biti teško da upotrebim ovu crnu strelicu i da njen vrh pomerim na gore. To će se automatski odraziti na visinu čitavog elementa pa mogu da izborom ove ikone dovršim čitav postupak.

Sada se na ekranu istovremeno mogu videti novi prostorni element i skica iz koje je nastao a njihove karakteristike su prikazane na panelu sa leve strane. Sada je sasvim jasno da se novi element nalazi na horizontalnoj ravni (Top Plane) i da je povezan sa koordinatnim početkom (Origin) kao i da je nastao iz postojeće skice (Sketch1).

Ukoliko želite da napravite neku izmenu, potrebno je da prvo selektujete odgovarajuću stavku npr. Sketch1 i zatim iz menija pokrenete funkciju Edit Sketch.  Nakon toga vam neće biti teško da čitav element postavite u odgovarajući položaj i promenite njegovu veličinu ili neku drugu karakteristiku. Ja sam na ovaj način izduženu prizmu pretvorio u kocku a vi možete isprobati neku drugu kombinaciju.

Na sličan način je moguće na skicu dodati i neki novi element. Naravno, prvo je potrebno pokrenuti funkciju Edit Sketch a zatim iz palete izabrati bilo koju funkciju za crtanje. Ja ću iskoristiti priliku da dodam jednu kružnicu ali ću pre toga pritiskom na razmaknicu (Space) čitavu skicu postaviti u normalni položaj. Ovo je očigledno bila prečica, ali se isti efekat može postići i preko funkcija koje se nalaze u vrhu ekrana. Doduše, u tom slučaju je potrebno prvo otvoriti odgovarajući meni a zatim u njemu potražiti funkciju Normal i na taj način uskladiti prikaz skice.

Ukoliko želite da izbegnete ovaj korak, jednostavno odmah pokrenite funkciju koja vam je potrebna i jedim potezom dodajte novi element. Ja ću upravo na ovaj način nacrtati jednu kružnicu a ako nakon toga kliknem na ikonu Exit ona će automatski biti pretvorena u rupu.

Najlepše od svega je što novu skicu može postaviti na bilo koju ravan. U tom cilju je dovoljno da iz menija izaberete odgovarajuću opciju (Front Plane, Top Plane, Right Plane) a postoji mogućnost da direktnim izborom odredite željenu površinu. Ja ću iskoristiti priliku da selektujem gornju stranicu i na nju dodati novu kružnicu. Ovaj postupak mogu da sprovedem u bilo kojoj projekciji ali se radi bolje preglednosti preporučuje da to bude u normalnom položaju. Pošto je kod mene sve u redu, mogu da pređem u režim koji mi omogućava dodavanje novih karakteristika (Features) i da preko funkcije Extrude Cut napravim novi otvor.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button